Patvirtinta

Valdybos posėdyje

Protokolas Nr 2 iš 2007.05.26

Klaipėda

Klaipėdos rajono sodininkų bendrijos „Dituva“ Vidaus tvarkos taisyklės

1. Bendrijos vidaus tvarkos taisyklės nustato vidaus tvarką sodininkų priskirtoje mėgėjiškoje sodo 640 Ha teritorijoje. Jos yra privalomos visiems mėgėjiškos sodo teritorijos sodininkams. Taisyklės surašytos ir patvirtintos remiantis bendrijos įstatais Nr 648 ir Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymu priimtu seime 2003.12.18 Nr 934.

2. Mėgėjiško sodo teritorija, tai teisės aktu mėgėjiškai sodininkystei skirta, pagal žemėtvarkos projektą suformuota teritorija, suskirstyta į individualius sodo sklypus ir bendrojo naudojimo žemės rekreacijai ir kitoms reikmėms.

3. Mėgėjiškas sodo sklypas pagal žemėtvarkos projektą suformuotas ir pažymėtas riboženkliais žemės sklypas mėgėjiško sodo teritorijoje.

4. Sodininkas – fizinis asmuo, nuosavybės teisėmis valdomame žemės sklype užsiimantis mėgėjiška sodininkyste.

5. Sodininkų bendrija yra administracinio vieneto bendruomenės dalis, visapusiškai plėtojanti mėgėjišką sodininkystę, puoselėjanti ir tausojanti gamtą ir kraštovaizdį. Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės, pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas - įgyvendinti sodininkų bendrąsias teises ir pareigas, susijusias su mėgėjiško sodo teritorijos ir joje esančių bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir naudojimu.

6. Bendrija nuomoja mėgėjiško sodo bendrojo naudojimo žemę iš valstybės ir moka nuomos mokestį.

7. Sodo teritorijoje sodininkai, nekeisdami pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, nuosavybės teise valdomame žemės sklype gali statyti ar rekonstruoti statybos įstatymo nustatyta tvarka parengę projektą ir gavę statybos leidimą,vieną gyvenamąjį namą ir vieną jo priklausinį.

8. Be statybos leidimo leidžiama statyti sodo baldus, suolelius, sportoaikšteles, židinius, lieptus skulptūras, dekoratyvines tvoreles ir kt. laikinus statinius.

9. Sodo sklype pastatai turi būti statomi ne mažesniu kaip 3 m. atstumu nuo sklypo ribos, tačiau visais atvejais kad jie nedarytų žalos kaimyninio sklypo naudotojui. Mažesniu atstumu gali būti statomi esant raštiškam kaimyninių sodų sklypų savininkų susitarimui. Nuo gatvės raudonosios linijos ne arčiau kaip 5 m.

10. Atskirti sodo sklypą nuo kaimyninio sodo sklypo tvora ar gyvatvore galima esant rašytiniam susitarimui, o kai sklypas ribojasi su bendrojo naudojimo teritorija - esant bendrijos sodininkų sutikimui. Riboms pažymėti nerekomenduojama naudoti betono, plytų, akmens.

11. Verslo pastatus sodo sklype statyti draudžiama.

12. Pagal bendrosios dalinės nuosavybės teisę, sodininkams priklauso jų bendromis lėšomis ar bendromis jėgomis pastatyti, įrengti ar kitaip įgyti bendrojo naudojimo objektai. Tai bendrojo naudojimo įrenginiai: tvoros, užtvarai, vandens tvenkiniai, elektros, melioracijos įrenginiai, keliai, tiltai, lieptai, statiniai, esantys bendrojo naudojimo teritorijoje. Mėgėjiškoje sodo teritorijoje esančius bendrojo naudojimo objektus valdo bendrija. Bendrija privalo sudaryti bendrojo naudojimo objektų sąrašą.

13. Sodininkai ir kiti asmenys sodo teritorijoje privalo laikytis bendrijos nustatytų vidaus taisyklių ir bendrijos valdybos leidimus savavališkai nereguliuoti, nekeisti, neremontuoti, nenaikinti mėgėjiško sodo teritorijos bendrosios inženerinės įrangos. Sodininkai ir kiti asmenys padarę žalos bendrijai, atsako ir atlygina nuostolius įstatymu nustatyta tvarka.

14. Bendrijos valdymo organas yra bendrijos narių susirinkimas,vienasmenis tik bendrijos pirmininkas turi išimtinę teisę. Valdybą turi sudaryti ne mažiau kaip 3 nariai. Bendrijos valdybos veiklai vadovauja jos pirmininkas.

15. Trumpalaikiam darbui gali būti priimtas darbininkas.

16. Asmenys, kurie bendrijos teritorijoje įsigijo žemės sklypą ir nepageidauja tapti bendrijos nariais, taip pat asmenys išstoję iš bendrijos narių arba iš jos pašalinti, privalo sudaryti su bendrija sutartį dėl naudojimosi bendrojo naudojimo objektų sąlygų ir kainų. Už visas paslaugas ir naudojimąsi bendrojo naudojimo objektais, ne bendrijos nariai atsiskaito pagal bendrijos pateiktas sąskaitas, sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

17. Sodininkas prieš perleisdamas savo sklypą kitam asmeniui, privalo prieš 10 dienų pranešti bendrijai ir gauti pažymą apie atsiskaitymą už prievoles bendrijai. Pažyma pateikiama notarui, sudarant sodo sklypo pirkimo-pardavimo, dovanojimo sutartį. 18. Bendrijos teritorijos nariu gali būti mėgėjiško sodo teritorijos, kurioje įsteigta bendrija sodininkas. Bendrijos nario teses ir pareigas sodininkas įgyja nuo įstojimo į bendriją dienos. Bendrijos buveinėje turi būti sodinikų registravimo knyga.

19. Narystė bendrijoje pasibaigia nariui netekus nuosavybės, išstojus iš bendrijos ar narį iš jos pašalinus.

20. Bendrijos nario teises ir pareigas nustato sodininkų bendrijos įstatymas, bendrijos įstatai ir bendrijos vidaus taisyklės.

21. Narys privalo laikytis bendrijos įstatų, vykdyti bendrijos narių susirinkimo, bendrijos valdybos nutarimus.

22. Tinkamai naudoti ar prižiūrėti nuosavybės ar kitos teisės pagrindu valdomą sodo sklypą, nedarant žalos kaimyninių sklypų naudotojams ir aplinkai.

23. Tausoti bendrijos turtą ir bendrojo naudojimo objektus, laikytis bendrijos vidaus tvarkos taisyklių ir užtikrinti, kad tų taisyklių laikytusi nario šeima ar kiti jo turto naudotojai.

24. Narys privalo dalyvauti bendrijos organizuojamose talkose ir kituose bendrojo naudojimo objektų priežiūros darbuose.

25. Kiekviename sklypelyje turi būti palaikoma tvarka ir švara, naikinamos piktžolės, kovojama su augalų ligomis ir kenkėjais. Augalams žydint nenaudoti chemikalų. Nedirbamų sklypų šeimininkai, darantys žalą kaimynams, baudžiami įstatymų nustatyta tvarka. Negalima prie sodo bendrijos kelių sodinti šaltalankių ir kitų su plačiai besidriekiančiomis šaknimis augalų, kadangi jie gadina asfalto ir kitą dangą.

26. Draudžiama apsodinti kanalo šlaitus krūmais ir kt. augalais

27. Nuo gegužės 15 d. iki rugsėjo 15 d. poilsio ir švenčių dienomis draudžiama sode deginti atliekas. Iš sklypelio išravėtų piktžolių ir kitų atliekų negalima mesti ant kelio, krauti sodo pakraščiuose arba už sodo ribos. Joms pūdyti kiekviename sklypelyje reikia įrengti kompostą arba buitinių atliekų duobę, kuri neturi būti arčiau kaip 3 m. nuo kaimyno sklypo ribos.

28. Bendrijos valdyba, remiantis sodininkų susirinkimo nutarimu, įpareigoja sodo sklypų savininkus, kurių sklypai ribojasi su keliais, pakelėmis, tvora, grioviu, sodo sanitarine zona, tvenkiniu, miško pakraščiu, nustatyta tvarka reguliariai šienauti, rinkti šiukšles, valyti griovių dugnus, patiltes, užlyginti asfalto dangas, pakraščius, kelių duobes, prižiūrėti ir dažyti tvorą.

29. Kiekvienas mėgėjiško sodo sklypo savininkas privalo dalyvauti bendrijos valdybos organizuojamose talkose ir kituose bendrijos naudojamų objektų priežiūros darbuose. Darbo laikas talkose 12 val.

30. Jei dėl kokių nors priežąsčių sodininkas nedalyvavo talkose ir neišdirbo nustatytos 12 val. skaičiaus, tai jis privalo sumokėti bendrijų valdybai į kasą 30 Lt už neatidirbtas valandas, kurią valdyba gali panaudoti samdant kitus asmenis.

31. Bendrijos valdyba, kiekvienais metais balandžio gale ir rugsėjo mėn. organizuoja šiukšlių surinkimo talkas ir jas išveža į sąvartyną. Talkos pradžia 10 val.

32. Bendrijos valdyba, pasitelkusi miškininkus, gamtosaugininkus turi teisę bausti sodininkus, kurie sistemingai teršia gamtą, nereaguoja įdaromas valdybos ir įgaliotinių pastabas.

33. Visos transporto priemonės turi būti laikomos sodo sklype. Transporto priemones laikyti sodo keliuose griežtai draudžiama, bauda 100 Lt.

34. Visų transporto priemonių greitis sodo keliuose neturi viršyti 40 km/val. Pavasarį ir rudenį, kai keliai įmirkę, įvažiuoti sunkvežimiais ir traktoriais draudžiama. Sugadintus kelius, visuomeninius įrengimus taiso kaltininkas. Kelių ženklus, jų stovėjimo vietas parenka bendrijos valdyba, už kelių dangos pažeidimą bauda – 400 Lt.

35. Lauko tualetai, jei jie ne ūkiniame pastate, turi būti ne arčiau kaip 4 m. nuo sklypo ribos.

36. Medžius/vaismedžius/ir krūmus/vaiskrūmius/sodo teritorijoje sodininkai tvarko ir prižiūri savo nuožiūra. Sodo sklype medžiai/vaismedžiai/ir krūmai/vaiskrūmiai/ sodinami laikantis šių reikalavimų : 36.1. Aukštaūgiai medžiai/vaiskrūmiai/aukštesni kaip 3 metrai sodinami ne mažesniu kaip 3 m. atstumu nuo sklypo ribos.

36.1 Žemaūgiai medžiai /vaiskrūmiai/ iki 3 m.aukščio sodinami ne mažesniu kaip 2 m. atstumu nuo sklypo ribos.

36.2 Krūmai/vaiskrūmiai/sodinami ne mažesniu kaip 1 m. atstumu nuo sklypo ribos.

36.3 Visais atvejais sodiniai neturi daryti žalos kaimyninio sklypo naudotojams. Mažesniu atstumu jie gali būti sodinami esant raštiškam kaimyninių sodo sklypų savininkų susitarimui.

37. Voljerus naminiams paukščiams ir triušiams laikyti ne arčiau kaip 4 m.nuo sklypo ribos.

38. Mėgėjiškuose soduose visi nariai turi laikytis bendravimo normų,savo elgesiu ir veiksmais neturi trukdyti kaimynams dirbti ir ilsėtis.

39. Nustatytas ramybės laikas nuo 23 iki 7 val.

40. Neleisti sode groti garsios muzikos,nes daugeliui žmonių tai nepriimtina.

41. Sodų sklypų savininkai privalo neteršti sodo teritorijoje esančių griovių, tvenkinių, miško ir kitų žaliųjų plotų, nelaužyti eglišakių, nekirsti medžių bei krūmų. Kiekvieno savininko pareiga sudrausminti gamtos pažeidėjus.

42. Bendrijos narys gali savo reikmėms laikyti paukščius, triušius ir bites griežtai laikantis sanitarijos ir veterinarijos taisyklių, nedarant žalos aplinkai, kaimyninių sklypų savininkams, jų darbui ir poilsiui. Žvėrelių ir paukščių voljerai turi būti ne arčiau kaip 4 m. nuo kaimyno sklypo ribos, griovio, kiek leidžiama laikyti.

43. Draudžiama leisti į kaimyninius sklypus šunis, žąsis, vištas. Taikoma bauda nesilaikant šių taisyklių 100 Lt, pakartotinai 200 Lt.

44. Bendrijos valdyba, kurios žinioje yra žemos įtampos elektros perdavimo linijos, su savo nariais sudaro elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis, kuriose numatomas elektros tiekimo ir naudojimo sąlygos.

45. Sodininkas už sunaudotą elektros energiją, tiksliai pagal skaitliuko parodymus atsiskaito iki einamojo mėnesio pabaigos. Vartotojui,nesusimokėjus nustatytu laiku, už kiekvieną praleistą dieną, nepriklausomai nuo priežąščių mokomi 0,05 % delspinigiai, jeigu vartotojas laiku neatsiskaito už sunaudotą elektros energijos tiekimą, kol bus likviduotas įsiskolinimas. Elektros energijos tiekimas atnaujinamas apmokėjus jos išjungimo-pajungimo išlaidas.

46. Poilsiaujant ir žvejojant prie tvenkinio, nepalikti šiukšlių, stiklo ir kitos taros, nelaužyti medžio šakų, neleisti garsios muzikos.

47. Bendrijos lėšų apskaita ir raštvedyba vedama įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į bendrijos valdymo organo nutarimus.

48. Bendrijos veiklą kontroliuoja revizinė komisija.

49. Gyvūnai-šunys, katės S/B“Dituva“ privalomi laikyti pagal mieste nustatytus reikalavimus.

50. Šunis vedžioti tik su uždėtais antsnukiais. Nesilaikant ir pažeidžiant šias taisykles taikoma bauda nuo 100 Lt iki 300 Lt.

51. Bendrijos valdyba narių susirinkime kasmet praneša apie įvykdytus darbus ir panaudotas lėšas.

52. Sodininkai iki rugsėjo 1 d. sumoka tikslinius nario mokesčius ir iki kiekvieno mėnesio 12 d. už sunaudotą elektros energiją.

53. Už tikslinių įmokų nemokėjimą, už kiekvieną praleistą dieną sodininkui priskaičiuojama 0,3 % delspinigiai, gali būti išjungta energija, skiriamos baudos, nutraukiamas bet koks paslaugų tiekimas iš bendrijos valdybos, taikomas išieškojimas teismine tvarka.

54. Pripažinti naudingais bendrijos tarnybiniam naudojimui vidaus taisykles susirinkimo nutarimo pridedamus dokumentus.

55. Apskaitos prietaisus, t.y.elektros skaitiklius, tikrinti matavimo įmonėje: vienfazis - kas 8 metai, o trijų fazių - kas 10 metų.

56. Griežtai draudžiama vaikščioti, leisti gyvulius, važinėti ir kitaip žaloti kaimyninius sklypus.

57. Išgenėti krūmai bei medžių šakos sukapojamos ir kartu su nekompostuojamomis atliekomis sudeginamos sklypelyje.

58. Draudžiama sandėliuoti bet kokias medžiagas, žemes, žvyrą, statybines medžiagas bet kokiam laikui ant gatvių, takelių zonoje, sodo pakraščiuose, bendro naudojimo plotuose, išversti šiukšles miške ir jo pakraščiuose.

59. Bendrijos narys gali įsivesti elektrą į sodo namelį tik gavęs bendrijos valdybos sutikimą.

60. Statybos ir kitais priešgaisrinio saugumo reikalais konsultacijos kreptis į valdybos pirmininką.

61. Bendrijos valdyba renkama 3 metams. Jos kadencijų skaičius nenormuojamas. Valdybos posėdžiai šaukiami vieną kartą per menesį.

62. Bendrijos ūkinę-finansinę veiklą kontroliuoja revizijos komisija. Revizijos komisijos nariai ir jos pirmininkas renkami ne ilgesniai kaip 3 metų kadencijai.

63. Bendrijos pirminikas renkamas 3 metų laikotarpiui. Jo kadencijų skaičius nenormuojamas.

64. Sodo bendrijai draudžiama eksploatuoti elektros tinklus jei nėra asmens, atsakingo už elektros ūkį. Jį skiria bendrijos valdyba.

65. Asmuo, atsakingas už elektros ūkį, privalo užtikrinti saugų ir patikimą elektros tinklų darbą elektros energijos tiekėjo nuosavybės ribose. Vartotojui reikalaujant, jo nuosavybės ribose nustato gedimo priežąstį, prijungia naujus vartotojus prie bendrijos elektros tinklų.

66. Elektros energijos vartotojas atsako už saugumą, savo nuosavybės ribose.

67. Patikrinimo metu nustačius, kad elektros energija vagiama, vartotojui elektra atjungiama be įspėjimo nedelsiant ir visam laikui.

68. Neleisti plėsti sklypų meliracijos griovių, kelių, apsauginių zonų sąskaita. Neasfaltuotų kelių plotis - 5 metrai.

69. Prieš pradedant sodo namelio, kitų statinių pamatų, valymo įrenginių, tvorų, duobių, drenažo, kabelio, griovių kasimo darbus, suderinti su sodo valdybos pirmininku. Nevykdant šio reikalavimo, atsakomybė tenka tų sklypų savininkams. Bauda 200 Lt.

70. Bendrijoje privalo būti bendrijos naudojamų objektų sąrašas. Šiame apraše turi būti nurodyta objektų techninė būklė, kuri atliekama kiekvienų metų gale.

71. Valstybės institucijos ir savivaldybė vykdo viešąjį bendrijos teritorijos administravimą, statinių statybos kontrlę,viešosios tvarkos priežiūrą, gali remti bendriją, siekiančią tinkamai prižiūrėti ir tvarkyti mėgėjiškus sodus ir jų kraštovaizdį bei tvarkyti ir prižiūrėti bendrojo naudojimo objektus.

Sodininkų bendrijos “Dituva“ valdyba.